Project Description

Emri i projektit :”ByPass Rrogozhina“                                                              Location: Rrogozhina
Year Completed: 2016
Value: $4.000.000
Sipërmarësi I Punimeve: “2T” shpk

The Challenges

Përshkrimi I Projektit :

Gjatesia totale e rruges eshte 4,3 km dhe kategoria e saj eshte “C1”. Seksioni Terthor Tip eshte (2 X 3,75 + 1,5)m. Shpejtesia e projektuar varion nga 60km/ore deri ne 100km/ore. Pjerresia gjatesore eshte 2,5%. Paketa e shtresave rrugore do te jete : 4cm asfalt, 6cm binder, 10 cm konglomerat bituminoz dhe 20 cm stabilizant. Veprat e Artit : 2 Ura me hapesira drite respektivisht 6m dhe 21m, dhe nje nenkalim hekurudhor. Jane parashikuar gjithashtu edhe 2 rrethrotullime dhe 1 kryqezim T. Vendalime cdo 1 km.